Rok 2011 był szczególnym okresem w  historii Węglokoksu. Może dlatego, że był to rok jubileuszowy, pełen uroczystości, spotkań, wspomnień, ale – jak to przy takiej okazji bywa – również rozliczeń i  podsumowań. Dopełnieniem obchodów jubileuszu 60-lecia była uroczysta gala. Odbyła się ona 17 listopada 2011 r., w zabytkowym szybie Wilson, a  wzięło w  niej udział kilkaset osób.

Jubileusz, jubileuszem, ale rok 2011 był istotny z  jeszcze jednego ważnego powodu. We wrześniu tego roku podpisana została mianowicie ramowa umowa o  współpracy pomiędzy Węglokoksem S.A. i  Kompanią Węglową S.A. Spółka kupiła od Kompanii Hutę Łabędy S.A. w  Gliwicach. Tym samym rozpoczęła się budowa Grupy Kapitałowej Węglokoks – holdingu spółek, połączonego łańcuchem wartości – budowa, której przewidywane efekty otwierają przed Węglokosem zupełnie nowe perspektywy.

Umowa z  września 2011 r., choć dotyczyła tylko jednej spółki, dała impuls do kolejnych działań i  następnych akwizycji. Dzięki temu w  2014 roku, w  chwili w  której pisaliśmy te słowa w  skład Grupy Kapitałowej wchodziły: Węglokoks S.A., HUTA ŁABĘDY S.A., Węglokoks Kraj Sp. z  o.o., Inter Balt Sp. z  o.o., CZW Węglozbyt S.A., Biuro Centrum Sp. z  o.o., Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., WPE Sp. z  o.o., a  także podmioty funkcjonujące poza granicami kraju – Polské uhlí, a.s. z  siedzibą w  Czechach, duński Weglokoks Scandinavia A/S oraz austriacki Polkarbon GmbH.

Szerokie spektrum firm otwiera przed tak skonstruowaną Grupą Kapitałową nowe możliwości – od handlu węglem, poprzez wspieranie procesu wydobywczego, aż po wydobycie węgla. Oczywiście, budowa Grupy Kapitałowej Węglokoks nie odbywa się przypadkowo. Wszystkie gałęzie biznesowe reprezentowane w  Grupie są mocno ze sobą powiązane, zarówno handel węglem, produkcja energii, hutnictwo jak i  logistyka. Dzięki temu, zgromadzony potencjał przynosi znakomite efekty synergiczne. Bardzo dobrym tego przykładem jest współpraca Węglokoksu z  Hutą Łabędy. Z  uwagi na swoje kompetencje i  ogromny potencjał w  zakresie działalności handlowej, Węglokoks jest świetnym negocjatorem dostaw wsadu dla Huty. Huta zyskuje w  ten sposób wsad w  najlepszych cenach, dzięki czemu jest w  stanie obniżać koszty swojej produkcji. Natomiast Węglokoks, dzięki tej współpracy, staje się największym odbiorcą półproduktów stalowych w  Polsce. A  zatem korzyści z  takiej współpracy w  ramach Grupy Kapitałowej są wzajemne.

Proces dołączania nowych firm nie jest już dziś tak intensywny jak w  pierwszych dwóch latach. Nie oznacza to jednak, że zakończyła się definitywnie rozbudowa i  rozwój Grupy. Po czasie intensywnych akwizycji nastał bowiem czas optymalizacji procesów biznesowych.

Przykładem tego jest – podjęty ostatnio projekt – budowa struktury zajmującej się krajową sprzedażą węgla. Jest to umocnienie kompetencji w  zasadniczym biznesie firmy, jakim jest handel polskim węglem na rynkach zewnętrznych. Chodzi mianowicie o  znaczące zwiększenie obecności również na rynku krajowym – co jest pewną nowością. W  tym celu powołano Węglokoks Kraj – spółkę powstałą na bazie Zakładu Wzbogacania Węgla JULIAN Sp. z  o.o., która ma zająć się dystrybucją węgla na rynku krajowym. Niewykluczony jest także udział nowego podmiotu w  segmencie produkcji węgla.

Ciekawym przedsięwzięciem jest także nowy projekt biznesowy – Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne, powstałe w  wyniku konsolidacji aktywów energetycznych należących do Węglokoksu i  Kompanii Węglowej – Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej Sp. z  o.o. z  siedzibą w  Brzeszczach, będącej własnością Węglokoksu S.A. oraz Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „CARBO-ENERGIA” Sp. z  o.o. z  siedzibą w Rudzie Śląskiej, należącego do Kompanii Węglowej S.A. Jest to naturalna kontynuacja realizacji założeń strategii Węglokoksu w  zakresie rozwoju jego działalności w  sektorze energetycznym i  jednoczesnego zaangażowania firmy w  innowacyjne projekty w  górnictwie i  ochronie środowiska.
Wzajemne powiązania firm należących do Grupy Kapitałowej Węglokoks i  jej spójność wewnętrzna zaakcentowana została również w  sferze wizerunkowej. Kolejne spółki, stając się częściami Grupy przechodzą proces rebrandingu – tak aby ich godła i  barwy nawiązywały do wspólnych dla niej wartości, które doceniane są na całym świecie – jak nowoczesność, rzetelność czy pracowitość. Bardzo istotne było przy tym zachowanie w  nowej identyfikacji wizualnej spółek, elementów nawiązujących do ich tradycji i  branż.

Węglokoks ma jasno zarysowaną wizję przyszłości. Wizję, w  której polskie górnictwo odgrywać będzie znaczącą rolę w  dalszym rozwoju gospodarczym kraju. Przyszłości, w  której nowe technologie wpłyną na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, zarówno w  codziennej pracy górników, jak i  bezpieczeństwa socjalnego, na którym budowana jest przyszłość pracowników sektora i  ich rodzin. Niemniej debiut giełdowy, to w  dalszym ciągu jeden z  priorytetowych celów Spółki.

Ale przyszłość to przecież także normalna, codzienna praca, polegająca na realizacji wytyczonych celów. W  ramach strategicznego celu Spółki, którym jest „Zaangażowanie w  innowacyjne projekty w  górnictwie i  ochronie środowiska”, zakładane jest na przykład wspieranie rozwoju nowych technologii węglowych. Węglokoks z  powodzeniem może uczestniczyć w  projektach związanych z  innowacyjnymi, nowoczesnymi sposobami eksploatacji węgla, co stanowi naturalne rozszerzenie działalności Grupy Kapitałowej Węglokoks w  branży górniczej. Działania Spółki będą koncentrować się na stopniowym zaangażowaniu finansowym w  takie przedsięwzięcia. Rozwój Spółki oraz Grupy Kapitałowej Węglokoks opiera się na czterech głównych założeniach. Po pierwsze – umocnić pozycję wiodącego eksportera polskiego węgla. Po drugie – być aktywnym uczestnikiem procesu restrukturyzacji branży górniczej. Po trzecie – zostać znaczącym dostawcą dla firm wydobywczych, poszerzając wachlarz oferowanych im towarów i  usług. Po czwarte – zaangażować się w  prace badawcze i  rozwojowe dotyczące nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań w  obszarze czystych technologii węglowych.

 

Powrót >>

media