Status prawny WĘGLOKOKS S.A.

 

WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 558 818 830,00 zł i został w całości wpłacony.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach została wpisana do rejestru handlowego nr RHB 9924 w dniu 01.09.1993 r.
Postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000095342 w dniu 05.03.2002 r.
Numer Identyfikacji Podatkowej Spółki (NIP): 634-00-17-095.

Spółka działa m. in. w oparciu o: - Kodeks spółek handlowych,
- ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z dnia 30 sierpnia 1996 (t. jedn. Dz. U. z 14.10.2002 r. nr 171 poz. 1397 z późniejszymi zmianami),
- Statut Spółki.

 

Zasady kształtowania wynagrodzeń w Grupie Huty Pokój:

- Uchwała Nr 8/2019 w sprawie zasad i wysokości wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

- Uchwała Nr 1/6/2020 w sprawie przyjęcia uchwały o zsadach kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

 

RODO:

- Klauzula informacyjna
- Klauzula informacyjna dla kontrahentów WKS

media